Hoe wordt iemand lid?

Iemand kan slechts binnen het wettelijke en statutaire kader van de vereniging toetreden als lid. (Zie de pagina’s statuten en huishoudelijke reglement)

Vooraf dient gezegd te worden dat de GPSV slechts op maandag over de schietbaan beschikt, zodat personen die zich op die dag niet kunnen vrijmaken als het ware geen lid kunnen worden.

Voornaamste criteria voor lidmaatschap
  1. Ten minste 18 jaar oud en van goed zedelijke gedrag zijn.
  2. Ondersteuning van de kandidatuur door een effectief of toegetreden lid dat als peter of meter van de kandidaat fungeert.
  3. Voorlopig aangenomen worden door de Raad van Bestuur, in afwachting van de aanvaarding door de Jaarlijkse Algemene Vergadering.
  4. Het jaarlijks lidmaatschap betalen. (De actieve of gepensioneerd politiepersoneel bekomen een korting)
  5. Een éénmalige toetredingsbijdrage van €5 als administratieve kosten en €20 waarborg voor de badge betalen.
  6. Na betaling van het lidgeld wordt een lidkaart aangemaakt door het Fros (De sportfederatie bij wie de club qua verzekering is aangesloten).
Concrete administratieve formaliteiten
  1. Invullen van een aanvraag tot toetreding (Formulier ter beschikking op de schietstand)
  2. Indienen van een recent uittreksel uit het strafregister – Model 1 in toepassing van art.596.1 WSV (Dit uittreksel, maximum 3 maanden oud wordt bekomen via de lokale politie of stadsdiensten).
  3. Na ontvangst brief van de clubsecretaris, betalen van het lidmaatschap. Toetreden tot 01/07 van het lopend jaar=volledig lidgeld + administratieve kosten, toetreden na 01/07 van het lopende jaar=de helft van het lidgeld + administratieve kosten.
  4. Eens de betaling van het lidmaatschap is geschied, worden de persoonsgegevens van het lid doorgegeven aan het Fros. De sportfederatie stuurt de club een factuur. Na betaling van de factuur krijgt de club een lidkaart toegezonden. Die lidkaart ligt dan ter beschikking van het lid in de club.