Het bestuursorgaan dient het vroegere intern reglement aan te passen volgens de nieuwe termen en of benamingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen(WVV). Deze aanpassingen mochten op de Algemene Statutaire Vergadering van 07/07/2020 na de aangepaste wijzigingen en aanpassingen van de statuten ook volgens het WVV doorgevoerd worden. Bijkomende wijzigingen werden op de Algemene statutaire vergadering van 23/08/2021 goedgekeurd en toegevoegd aan de neergelegde statuten (griffie 20/12/2021).
Hierbij worden alle voorgaande bepalingen inzake intern reglement geschrapt.

 1. De GPSV vzw is een privé schuttersclub waarvan de leden de plicht hebben de doelstellingen, statuten en reglementen van de vereniging alsook de wapenwetgeving loyaal na te leven en de eer van de club hoog te houden.
 2. De club is aangesloten bij de FROS Amateursportfederatie vzw (aansluitingsnummer 557). De leden schutters alsmede de leden die als vrijwilligers bij de werking van de club betrokken zijn, zijn verzekerd tegen gebeurlijke ongevallen bij ETHIAS. De club is ook verzekerd én voor de objectieve aansprakelijkheid (o.m. tegen de risico’s van ontploffing e.d.) én voor brand via de gemeenschappelijke polis van de Derbyschutters vzw..
 3. Met de Derbyschutters die deze schietbaan uitbaten te Lievegem, Kapellestraat 5 werd een mondelinge concessieovereenkomst afgesloten die onder meer behelst dat de clubleden gebruik mogen maken van de ruimten die voorzien zijn om ons sportschieten mogelijk te maken. Ze kunnen elke maandag van 9.00 tot 16.00 uur in de schietbaan terecht om hun sport te beoefenen. Om de leden toe te laten aan het vereiste aantal schietbeurten te komen, is de schietbaan elke 3de maandag van de maand opengesteld tot 19 uur indien u uw komst op voorhand aankondigt via het gsm-nummer van de GPSV. Zo niet sluiten wij om 18 uur.
 4. De bestuurders van de Derbyschutters hebben steeds toegang wanneer de leden van de GPSV hun schietoefeningen houden. Mochten er opmerkingen zijn van een lid van het bestuursorgaan van de Derbyschutters, dan zullen zij die melden aan de  clubverantwoordelijke, die op dat moment de schietbaan openhoudt en niet rechtstreeks aan de leden van de GPSV.
 5. Defecten of beschadigingen dienen onmiddellijk kenbaar gemaakt te worden aan  de clubverantwoordelijke die op zijn beurt het bestuursorgaan van de Derbyschutters inlicht. Door het feit dat de ijzeren platen (3 mm ) dikwijls kogelinslagen vertonen dient de schutter die vrijwillig of onvrijwillig in de beschermingsplaten schiet 20 € te betalen per inslag. Op de schietbanen is een bericht te zien waar enkel met .22 mag geschoten worden. De afstand voor de targets is minstens 15 meter.
 6. De erkenning van de exploitatie van de schietbaan (zie het K.B. 13.07.2000 tot bepaling van de erkenningsvoorwaarden van schietstanden) wordt aangevraagd en gedragen door de Derbyschutters. Ingevolge de met deze club aangegane concessieovereenkomst is een erkenning door de GPSV niet meer nodig..
 7. De verantwoordelijkheid voor de exploitatie van de schietbaan tijdens het gebruik door de GPSV ligt hoofdelijk en ondeelbaar bij de voorzitter van de GPSV. Hij zal tijdens het gebruik van de schietbaan door de GPSV alle taken waarnemen die normaliter door de overheid aan de exploitant van de schietbaan zijn opgelegd.
 8. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt deze vervangen door, hetzij een andere bestuurder, hetzij door een door het bestuursorgaan daartoe gemachtigd en aangesteld clublid. ( op heden Eddy  COX ). Ze nemen de prerogatieven van de voorzitter over.
 9. De lijst met de namen van de leden die als vervanger – exploitant kunnen optreden, wordt  toegezonden aan de Derbyschutters bij elke wijziging.
 10. Indien een lid vergezeld is van een niet-lid met het oog op mogelijks lid-maatschap mag het niet-lid het lid dat over hem toezicht houdt vergezellen naar de schietbaan. Tenzij hij/zij over een Dagkaart beschikt, mag een niet-lid in geen geval vuurwapens ter hand nemen, laat staan ermee oefenen. Hij/zij blijft achter de veiligheidslijn die de veiligheidszone van de schietzone scheidt. De wapenwetgeving laat niet toe dat minderjarigen beneden de 16 jaar toegang krijgen tot de plaatsen waar vuurwapens voorhanden worden gehouden.
 11. Ieder lid is aansprakelijk voor zijn ‘gast’. Het moet in de eerste plaats om een eerbaar persoon gaan en bovendien is het betrokken lid kieskeurig in de keuze van hem of haar die hij meebrengt naar de club. Niet-leden zijn niet verzekerd tegen gebeurlijke ongevallen. De clubverzekering dekt evenmin hun burgerrechtelijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden.

Digitale aanwezigheidsregstratie

 1. Elk lid dat de nodige formaliteiten en betaling heeft gedaan, wordt in bezit gesteld van een badge voorzien van naam en registratienummer. Met die badge dient men in te loggen (registratie der aanwezigheid ) alsook dient de categorie wapen en de soort munitie aangeduid te worden. Op die manier kan de schietstand betreden worden. Op het einde van de schietbeurt ( ten vroegste na 15  minuten) moet de schutter zich afmelden met de badge.  Badge vergeten = geen toegang De licentie kan dan ingevuld worden door clubverantwoordelijke. Per dag kan enkel 1 schietbeurt op de licentie ingevuld worden.

Wapens en munitie:

 1. De club bezit enkele korte vuurwapens die enkel en alleen door clubleden mogen worden gehanteerd. Een lid dat nog geen eigen vuurwapen bezit, kan een clubwapen gebruiken om er op de schietbaan mee te oefenen met het oog te voldoen aan de theoretische en praktische proef. Dat kan via sommige politiediensten of via de sportfederatie die een voorlopige sportschutterslicentie aflevert. (zie het Vlaamse Decreet van 11.05.2007 houdende het statuut van de sportschutter en het Besluit van de Vlaamse Regering van 01.06.2007 houdende de uitvoering ervan).
 2. Wanneer een lid een vuurwapen in bruikleen krijgt, dient de lid – of identiteitskaart te worden afgegeven aan de clubverantwoordelijke. Men krijgt de kaart terug als het wapen netjes terug afgegeven wordt. Het reinigen van die wapens wordt door de bestuurders uitgevoerd. Het reinigen van persoonlijke wapens van de leden gebeurt bij hen thuis.
 3. Het bestuursorgaan stelt munitie en schietschijven ter beschikking van de leden. Wat de munitie betreft, geldt dit uitsluitend voor het wapen waarvoor men de nodige vergunningen bezit. “De leden met een voorlopige sportschutterslicentie kunnen enkel munitie verkrijgen voor zover hij/zij deelneemt aan de schietactiviteiten die op dezelfde dag plaatsvinden en in de hoeveelheid die daarvoor noodzakelijk is”. Die munitie mag niet buiten de stand meegenomen worden. Wat de schietschijven betreft, heeft elk lid recht op 20 niet gebruikte schiet-schijven. Meer nodig, 0,5 € per schijf betalen. Iedere schutter moet een kaart in bezit hebben waarop het aantal nieuwe schietschijven genoteerd wordt. Vooral de schutters met licentie laten soms na zo’n kaart te gebruiken.
 4. Het bestuursorgaan kan sommige types van wapens en munitie verbieden. Met volautomatische wapens is het verboden te oefenen in de schietbaan. Halfautomatische lange wapens mogen alleen worden gebruikt voor zover dit noodzakelijk is in het kader van “een sportdiscipline die is erkend door de terzake bevoegde gemeenschapsoverheden” en voor zover het wapen een kaliber heeft waarvan het gebruik toegelaten is in de overeenkomst met de Derbyschutters, met name punt 22 LR, punt 32, punt 38, punt 45 acp, 6,35 mm, en 9 mm x 19, en sommige magnum munitie vermeld op de lijst der Derbyschutters .
 5. Het beoefenen van schiettechnieken waarbij gebruik wordt gemaakt van realistische situaties, met menselijke silhouetten als doel, gewelddadige scenario’s, laserrichtapparatuur of schieten vanuit dekking of waarbij het wapen verborgen wordt gehouden, is verboden. Evenwel is het schieten op menselijke silhouetten met enkel de omtrek van een hoofd en schouders toegelaten.

Documenten:

 1. De leden overhandigen jaarlijks vóór 1 januari een recent uittreksel uit het strafregister (art.596/1-A) aan de exploitant van de schietbaan. Deze bewaart het, waakt over de vertrouwelijkheid ervan en houdt het ter beschikking van de personen bedoeld in art. 24 van de Wapenwet van 08.06.2006. Door deze wet zijn zelfs voorwaardelijke straffen en geldboetes voldoende om als lid niet aanvaard te worden. Voor houders van een geldige schutterslicentie mag ook een kopie van   hun sportschutterslicentie overhandigd worden.
 2. Vergunningsplichtige wapens mogen enkel in de schietbaan binnengebracht worden wanneer ze gedekt zijn door een wettelijk voorzien en geldig document op naam van diegene die ze gebruikt.
 3. Elke schutter moet in het bezit zijn van een geldige al dan niet voorlopige sportschutterslicentie of van de vergunning model 4 of model 9 voor het wapen dat hij voorhanden heeft in de schietbaan. Indien het model 4 afgeleverd is vóór het van kracht worden van de Wapenwet van 08.06.2006 en de vernieuwing ten gepaste tijde daarvoor is aangevraagd, dient de schutter ook het ontvangstbewijs van de aanvraag of een document van de provinciale wapendienst waarin om betaling wordt gevraagd, bij zich te hebben. De voorzitter of de clubverantwoordelijke kan op elk ogenblik tot een controle overgaan. De leden zullen de vereiste documenten spontaan vertonen.

Andere in acht te nemen richtlijnen:

  • Een algemeen rookverbod geldt in het gehele schietbaancomplex. Er geldt een formeel alcoholverbod voor schutters die nog schietbeurten houden.
  •  Buiten de schietbaan zijn de wapens veilig gesteld en van de munitie gescheiden opgeborgen. De wapens worden niet geladen of opgespannen vervoerd. Het transport gebeurt in een afgesloten wapenkoffer en/of voorzien van een onafhankelijk mechanisme dat het schieten onmogelijk maakt.
  • Het schieten gebeurt op initiatief van de schutter zonder dat iemand daarin tussenkomt. Het is de schutter zelf die oordeelt wanneer hij klaar is om te beginnen en te eindigen.
  • Geluidsoverlast is één van de meest hinderlijke zaken voor de om-geving. De gebruikte munitie mag nooit 114 decibel overschrijden.
  • Het is verboden een vuurwapen in handen te nemen zonder toestemming van zijn eigenaar/gebruiker.
  • Een geladen wapen wordt nooit uit handen gegeven.
  • Het wapen van andere schutters wordt altijd verondersteld “geladen” te zijn.
  • Wapens moeten steeds in de richting van de kogelvanger en het doel gehouden of gelegd worden.
  • Een wapen wordt maar gemanipuleerd in de schietbox, nooit in een andere ruimte.
  • Het vizier afstellen of nazien, gebeurt in de schietbox.
  • De schutters mogen elkaar niet hinderen. Er zijn 13 schietboxen  van 25 meter en 8 van 50 meter.
  • Geweer- en karabijnschieten wordt beoefend op de 50 m schietbanen.
  • In de schietbox maken de schutters gebruik van een schap om hun wapens uit te pakken, te laden, te regelen, te laten rusten en na de schietbeurt de wapens weg te bergen.
  • Iedereen in de schietbaan moet de nodige ernst aan de dag leggen. De andere schutters mogen niet worden gestoord, hetzij door onnodig lawaai te maken, hetzij door luid te praten.
  • Het schieten op allerlei voorwerpen andere dan de reglementaire schietschijven is verboden.
  • Na het schieten raapt elke schutter zijn op de grond gevallen hulzen op. Die hulzen kunnen gedeponeerd worden in een ton in de schietbaan. Lege munitiedoosjes worden in de afvalbak geworpen.
  • Na het beëindigen van de schietoefening verwijdert de schutter zijn  schietschijf  en  brengt ze eventueel bij de verantwoordelijke voor de puntentelling. Niet meer bruikbare schijven worden in de opbergbox  gelegd.
  • Een uitgeleend clubwapen wordt  na het volgen van de veiligheids-procedure overhandigd aan de clubverantwoordelijke met dienst. Deze ziet het wapen eveneens na vooraleer het op te bergen.
  •  Uit hygiënisch oogpunt wordt de schutters aangeraden hun persoonlijke oorbeschermer te gebruiken.
  • Op de schietbaan wordt toezicht uitgeoefend door een baancommissaris.  In normale omstandigheden is dit een bestuurder, een daartoe aangesteld lid of de clubverantwoordelijke. Bij ontstentenis zal het oudst aanwezige clublid die taak waarnemen of overnemen. Iedereen die zich in de schietbaan bevindt, zal zijn richtlijnen onmiddellijk uitvoeren. Tijdens het toezicht mag de baancommissaris zelf oefenen.
  • Elk lid zal tussenkomen bij een ander lid indien deze handelingen uitvoert die indruisen tegen het veiligheidsaspect van het oefenen met vuurwapens.         
  • Niemand mag zich bevinden in het afgesloten gedeelte tussen de voorkant van de schiettafels en de schijven. Indien iemand zich toch in die zone moet begeven, dan wordt de schietoefening stopzet en de veiligheidsvoorzieningen worden uitgevoerd (speciaal geluidsignaal en knipperlicht)
  • Bij brand en schietincidenten met een gewonde tot gevolg wordt zonder verwijl het alarmnummer 112 gebeld. Een EHBO-kast hangt in het administratief lokaal. De GSM van de club is in het bezit van de club- verantwoordelijke.
 1. De minimum veiligheidshandelingen die spontaan moeten ondernomen wor- den zijn (ook nuttig voor schutters die een schietproef willen afleggen met het oog op het bekomen van een sportschutterslicentie:
  • 1) Voor het pistool en het karabijn:
   • Wijsvinger naast de trekkerbeugel
   • Verwijderen van de patroonhouder
   •  Stukken achteruit en blokkeren
   • Verwijderen van de resterende patronen uit de patroonhouder
   • Neerleggen van de patroonhouder met ernaast de resterende patronen
   • Neerleggen van het wapen met open sluitstuk, loop in de richting van de kogelvanger
   • Verlaten van de schietbox en plaatsnemen  uit de schietbox .
   • Onderrichtingen afwachten
  • 2) Voor de revolver:
   • Wapen in de richting van de kogelvanger
   • Wijsvinger naast de trekkerbeugel
   • Openen van de trommel
   • Verwijderen van de resterende patronen uit de trommel
   • Neerleggen van de patronen
   • Neerleggen van de revolver met geopende trommel naar boven
   • Verlaten van de schietbox en plaatsnemen uit de schietbox.          
   • Onderrichtingen afwachten
 2. Wie een inbreuk pleegt tegen dit Intern Reglement wordt erop aangesproken.Het bestuursorgaan kan het lid aanhoren over het overtreden van het intern reglement. Als het nodig geacht wordt zal het lid omtrent de veiligheid met het omgaan van wapens pedagogisch begeleid worden. Desnoods wordt de schutter begeleid zolang dit vereist is. Mocht blijken dat de schutter moedwillig de inspanningen van het bestuursorgaan naast zich neerlegt kan dat leiden tot onmiddellijke schorsing, waarna dit op de algemene vergadering toegelicht wordt. Dit zou zeer uitzonderlijk zijn en is behalve begeleiding nog nooit voorgevallen. Een lid dat de GPSV in diskrediet zou brengen, wordt ook gehoord vooraleer een maatregel genomen wordt.
 3. Elk nieuw lid wordt bij toetreding de statuten en dit intern reglement per
  e-mail toegestuurd.
  Een kopie van de statuten en het intern reglement kan geraadpleegd worden in het lokaal voor de schietbaan.
  Een kopie van het STATEMENT  PRIVACY beleid wordt bij de aanvraag tot lidmaatschap overhandigd.
 4. Het is voor de club nuttig en kostenbesparend over een mailadres van de leden te beschikken. Nieuwsbrieven en mededelingen bereiken de leden sneller.       

Namens het bestuursorgaan;

Bart en Marc.