Tot eind de jaren zestig van de vorige eeuw was het erg gesteld met de schietopleiding van de lokale politie en van de Gentse politie in het bijzonder.

De officieren waren in het bezit van het FN-pistool kaliber 6,35mm, ook baby-pistool genaamd. De manschappen hadden de beschikking over het FN-pistool kaliber 7,65mm model 10-22. Bij de periodieke oefeningen werd er geschoten (zonder gebruik te maken van oorbeschermers) op vaste schietschijven, op een afstand van 15m en op het commando van “1, 2, 3, vuur”, waarbij telkens een salvo van jewelste losbrak.

In de jaren 1968-69 was het Gentse politiekorps zo op besparingen aangewezen dat er geen gelden werden vrijgemaakt (of was dat eerder gewild vanwege de korpsleiding?) om munitie aan te kopen om het politiepersoneel te laten oefenen. Want dat was toch maar een verspilling van middelen….(1)

Het veranderde toen in 1970 een nieuwe hoofdcommissaris werd benoemd (2). Ikzelf die bij hem adjunct was geweest op de 8ste politiewijk (De Muide), werd als derde secretaris aan het hoofdbureau toegevoegd. In 1971 werd ik aangesteld tot lesgever voor de cursus Ambtsplichten. Deze cursus hield ook het geven van schietonderricht in. Als reserveofficier bij de infanterie vormde dit geen probleem en ook vertoonde ik een zekere aanleg voor pistoolschieten.

Met de goedkeuring van de toenmalige burgemeester (3) kon ik een cursus schietmonitor in Edegem volgen (4). Die cursus was gebaseerd op de nieuwe schietopleiding die de Franse commissaris SASIA zelf was gaan aanleren bij de FBI in Quantico (VS) en die dan ook de Sasia-methode werd genoemd. 

Van dan af aan werd deze methode ook in Gent in de opleiding en bij de korpsoefeningen ingevoerd. De manschappen bleken enthousiast. Al bleef deze methode semi-statisch: men bleef op vaste doelen schieten maar de schutters konden zich verplaatsen en vuurden achtereenvolgens: snelvuur op 7m, vervolgens liggend op 30 of 25m naar gelang van de mogelijkheden van de schietbaan, geknield op 20m, achter dekking op 15m (met linker- en rechterhand) en ten slotte op 10m op twee relatief kleine bollen van de Sasiaschijf. Deze methode stelde geen al te grote eisen aan de bestaande schietbanen, en kon relatief gemakkelijk ingevoerd worden in elk politiekorps waar een schietbaan voorhanden was. In ieder geval was ze toch ietwat realistischer dan de oude schietopleiding.

Zo ontstond het idee en de vraag om in het Gents politiekorps een schietclub op te richten. Uit een enquête onder het personeel kwam een massale belangstelling tot uiting. Een ontwerp van statuten werd opgesteld en na een schietwedstrijd in Edegem waaraan een 20-tal Gentenaars, waaronder huidig erepolitiecommissaris Frans KIELEMOES deelnamen, werden deze statuten in hun definitieve vorm gegoten en was de Gentse Politie SchietVereniging als feitelijke vereniging een feit. Dit schreef toen 1973.

Na een gesprek met de Procureur de Konings, belast met de wapenvergunningen, werd de schietclub omgevormd tot een vereniging zonder winstoogmerk. Voortaan konden ook burgers volop deel uitmaken van de club.

Dit had tot gevolg dat spoedig een aantal burgers lid werden van de nieuw opgerichte vereniging. Waar in het begin overwegend politiemensen lid waren, kregen we om den duur een fifty/fifty-verhouding en dat resulteert vandaag de dag in meer burgers dan politiemensen.

In het Genste politiekorps heeft de schietclub in belangrijke mate bijgedragen tot het veilig hanteren van het vuurwapen zodat er geen schietincidenten plaats grepen die te wijten waren aan onkunde of het niet respecteren van wettelijke voorschriften. Inderdaad, naast vele leden (merendeel jonge agenten) behaalden een groot aantal politiemensen het brevet van schietmonitor. Dit had een weldoende invloed op het ganse korps en kwam uiteraard ook de bevolking ten goede. In dit verband herinner ik mij een boutade van de hoofdcommissaris die op een prijsuitreiking zei :”een wapen in handen van een geoefende politieman is geen wapen, maar een instrument”. (5)

DE MERKWAARDIGSTE EVENEMENTEN EN FEITEN IN HET BESTAAN VAN DE GPSV

 1. Het jaarlijks clubfeest waarbij de clubkampioenen gehuldigd worden
 2. De jaarlijkse Grote Prijs, die gedurende 28 achtereenvolgende jaren werd ingericht, die steeds begiftigd werd met mooie prijzen en waaraan gerenommeerde schutters (zowel politiemensen als burgers) uit Vlaanderen en Wallonië deelnamen. Zelfs Britse politiemensen die onze schutters hadden leren kennen in Bisley (GB) kwamen herhaalde jaren deelnemen. Deze wedstrijd greep echter voor de laatste keer plaats in Mei 2003. Een gewijzigde filosofie van clubgelden lag hiervan aan de basis.
 3. Een historisch moment was op 20/06/1998, de plechtige ontvangst in het Gentse Stadhuis door schepen Daniël TERMONT en dat naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de vereniging. Hierbij aansluitend de rondvaart op de Leie langs Drongen, Afsnee, Sint-Martens-Latem en Deurle met daarbij aan boord het feestelijk banket dat werd opgeluisterd door de Julian Brassband met tussendoor animatie door politieman Peter Leeman.
 4. De erkenning op 22/08/2001 van onze schietbaan door Gouverneur Herman Balthazar (6).
 5. In 2004 werden de statuten aangepast. Ze kwamen tot stand na tal van besprekingen in het bestuur en in Algemene Ledenvergaderingen. Ze werden op 09/12/2004 neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel in Gent en gepubliceerd  in de bijlagen van het Belgisch staatsblad op 23/12/2004. De vereniging kreeg het ondernemingsnummer RPR Gent 0415294117 toegewezen (7).
 6. De renovatie van het lokaaltje in de schietbaan in Oktober 2005 die op initiatief en de belangeloze medewerking van enkele leden tot stand kwam (8).
 7. Ook in 2005 start de club met een website. Het is een belangrijk communicatiemiddel ten aanzien van de leden en belangstellenden.
 8. Een ander heuglijk moment was de viering van het 40-jarig bestaan van de club met een banket op 23/03/2013 in de Salons Caipirinha in Merelbeke. De heer Tom Balthazar, schepen van de stad Gent, kwam de club figuurlijk in de bloemetjes zetten en overhandigde namens de stadsmagistraat een replica van de Gentse Belfortdraak. Sindsdien misstaat de draak niet in de trofeeënkast van de club.
 9. In 2014 werden de statuten van de club opnieuw (wegens opgedane ervaringen in de afgelopen 10 jaar) herwerkt en neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel op 28/04/2014. Ze werden op 09/05/2014 gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
 10. In Februari 2015 kreeg de website van de club een nieuwe en flashy look. 
 11. Op de Algemene Ledenvergadering van 23/02/2016 maakte de oprichter en voorzitter Walter EECKHAUTE bekend dat hij na lang en rijp beraad zijn voorzitterschap wenst af te staan gezien zijn leeftijd. Hij is zelf aan de slag gegaan om een waardige opvolger te vinden.
 1. Even erg was het gesteld op andere domeinen. Bv.: op zeker ogenblik konden er geen reserveonderdelen worden aangekocht voor de enkele motors die het korps bezat. De mecaniciens van de politiegarage waren genoodzaakt kachelpijpen i.p.v. degelijke uitlaten te monteren.
 2. Dr.Crim. Julien CODDE
 3. Geraard VAN DEN DAELE
 4. Dit gebeurde bij adjunct-commissaris André CRAEN, de latere hoofdcommissaris van de stad Genk.
 5. Karel MORTIER, hoofdcommissaris van 1975 tot 1988.
 6. Een aanvraag werd daartoe al op 18/10/2000 ingediend bij de dienst wapenvergunningen van de provincie Oost-Vlaanderen en dat conform aan het K.B. van 13/07/2000 tot bepaling van de erkenningsvoorwaarden voor schietstanden, verschenen in het Belgische Staatsblad van 01/08/2000. Dit besluit was gestoeld op de bekende wapenwet van 1933,onder meer gewijzigd door de wet van 18/07/1997, en ging gepaard met het verschijnen van een Ministeriële circulaire  die de procedures, de voorwaarden en de verschuldigde rechten en retributies voor de schietclubs toelichtte.
 1. Een en ander gebeurde op grond van de wet van 02/05/2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk (…) (B.S., gewijzigd door de wet van 16/01/2003 (B.S., 05/02/2003) en de programmatiewet van 22/12/2003 (B.S. 31/12/2003) die de initiële wet van 27/06/1921 op de vzw’s omvormde).
 2. In alfabetische volgorde citeren we: André BAEYENS, Marc BLANSAER (bestuurder belast met de technische ondersteuning), Etienne MONNOYE en Victor VAN GEEM

19 februari 2015

Walter EECKHAUTE,

stichtend voorzitter en ere-voorzitter GPSV,

En wij breien er een vervolg aan

Ikzelf ben sinds 10/05/2007 lid van de Gentse PolitieSchietVereniging (GPSV). Ik was op dat ogenlik een van de burgers die lid waren. Ik trachtte zoveel mogelijk schietbeurten te halen en de locatie van de GPSV was vanuit mijn woonplaats de meest ideale.

In de loop van het jaar 2015 polst de stichter en voorzitter,Walter Eeckhaute bij me met de vraag om zijn voorzitterschap op mij te nemen. Hij wou dat het voorzitterschap in handen van een politieman bleef, dit gezien onze historische afkomst. Daar ik niet over één nacht ijs wou gaan en vooral met mijn echtgenote wou overleggen vroeg ik bedenktijd.

In December 2015 krijg ik van Walter Eeckhaute nogmaals de vraag om het voorzitter schap op mij te nemen. Ik had ondertussen met mijn echtgenote gesproken en vertelde hem dat ik met plezier zijn taak op mij zou nemen om de club op sleeptouw te nemen en de club in de toekomst wil leiden.

Op mijn allereerste bestuursvergadering en de Algemene Vergadering van 23/02/2016 beslissen de Raad van Bestuur en de effectieve leden om aan Walter Eeckhaute de titel van Erevoorzitter te geven als blijk van waardering voor zijn jarenlange inzet voor de club.

Ook merkte ik dat ik niet alleen de leiding had over een fantastische club, waar het familiale karakter meetelt maar dat ik ook een heel gedreven en bekwame Raad van Bestuur ter beschikking had.

Ondertussen hebben wij, als Raad van Bestuur al enkele watertjes doorzwommen. Zo waren er de perikelen omtrent de sanering van de schietstand op de De Pintelaan, het stopzetten van de overeenkomst met de “The Royal Cody Ghent Rifle Club” en de verhuis naar onze huidige locatie. Door de verhuis naar onze huidige locatie heeft de club een modernisering ondergaan. Zo is het aanwezigheidsregister vervangen door een digitaal exemplaar, is alles digitaal te registreren, maken wij gebruik van een moderne, nette schietstand en is er een samenwerking met de Derbyschutters vzw.

Naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de club in 2023 blijft de Raad van Bestuur ook niet stilzitten. Zo is de Raad van Bestuur al druk doende om het feestjaar voor te bereiden.

Ook wordt onze website in de loop van het feestjaar 2023 geüpdatet en krijgt hij een modernere look, waarin we subtiel verwijzen naar onze afkomst.

Aangezien 2023 een feestjaar is voor onze club is Zijne Majesteit de Koning op ons verzoek ingegaan om onze club de eretitel “Koninklijk” toe te kennen. Bijgevolg mogen wij ons sedert 27/04/2023 “Koninklijke Gentse Politieschietvereniging” noemen.

13 mei 2023

Bart COLMAN,

voorzitter GPSV,